تست هیدرواستاتیک برای کپسول های آتش نشانی بسیار حیاتی است زیرا اطمینان حاصل می شود که کپسول ها هنگام فشار ناگهانی گاز درونشان منفجر نخواهند شد.

هر کپسول باید به طور روتین و پس از پر شدن، تست هیدرواستاتیک انجام شود تا بتوان آنها را برای استفاده ثبت کرد. این تست شامل آب کردن کپسول درون یک گودال پرآب است که تحت فشار قرار می گیرد. اگر کپسول بتواند این فشار را تحمل و آسیبی نبیند پس مطمئن می شویم که در شرایط طبیعی نیز ایمن است.

تست هیدرواستاتیک به این صورت است که کپسول آتش نشانی به طوری که درب آن رو به بالاست قرار داده می شود. سپس به مدت چند ثانیه درون پرآب غوطه ور می شود. ابتدا فشار کمی وارد می شود که به تدریج افزایش پیدا می کند تا به فشار طراحی شده کپسول برسد. در این حالت هیچ نشت گاز یا حرکتی در شیر یا درب کپسول نباید رخ دهد.

با انجام موفقیت آمیز این تست، می توان کپسول را برای استفاده ثبت کرد. بر روی آن مهر تاییدیه ایمنی و شماره سریال قرار می گیرد. چنانچه در تست شکستگی یا نشت گاز مشاهده شود، کپسول آتش نشانی باطل است. به همین دلیل این تست ضروری و الزامی است و هر کپسول قبل از عرضه و ثبت شدن باید این تست را با موفقیت پشت سر بگذارد.

فشارهای هیدرواستاتیکی که بر کپسول وارد می شود، بیشتر از فشارهایی است که در بدنه کپسول حین استفاده به وجود می آید.